Borst & Baan en de wet

Zodra je je zwangerschap gemeld hebt, gelden speciale regels. Je werkgever is dan verplicht om het werk zo te organiseren dat hierdoor je gezondheid geen gevaar loopt en het verloop van je zwangerschap of de borstvoeding niet wordt verstoord.

Voedingsrecht
In de wet is vastgelegd dat jij, als je je baby borstvoeding geeft en wilt blijven geven, 25% van je werktijd kunt besteden om je kindje te voeden of om te kolven. Negen maanden, gerekend vanaf de geboorte van je baby! Je werkgever moet een voedings- of kolfruimte beschikbaar stellen en je doorbetalen. Afspraken hierover maak je ruim van tevoren en in goed overleg.

Artikel 4:8 Voedingsrecht uit de Arbeidstijdenwet (2007)

  • Een vrouwelijke werknemer die een borstkind voedt heeft, indien zij de werkgever hiervan in kennis heeft gesteld, gedurende de eerste negen levensmaanden van dat kind het recht de arbeid te onderbreken ten einde in de nodige rust en afzondering haar kind te zogen dan wel de moedermelk te kolven. De werkgever biedt haar daartoe de gelegenheid en stelt, waar nodig, een geschikte af te sluiten besloten ruimte ter beschikking.
  • De onderbrekingen, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is doch bedragen gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst. De vaststelling van het tijdstip en de duur van de onderbrekingen vindt plaats door de betrokken vrouwelijke werknemer na overleg met de werkgever.
  • De duur van de onderbrekingen, bedoeld in dit artikel, gelden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen als arbeidstijd, waarover de vrouwelijke werknemer haar aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon behoudt.
  • Elk beding waarbij ten nadele van de vrouwelijke werknemer wordt afgeweken van dit artikel, is nietig.

Arbowet na negen maanden
Het voedingsrecht, ofwel kolfrecht, houdt nu op, maar je werkgever is nog steeds verplicht het werk zo in te richten dat je met succes borstvoeding kunt blijven geven. Er mogen dus geen gevaarlijke stoffen in de omgeving zijn, en als je een extra pauze nodig hebt om te rusten of te kolven, moet je die kunnen nemen. Het is dan wel in je eigen tijd. Alles natuurlijk in goed overleg.

Artikel 1:42 Organisatie van de arbeid

Zwangere vrouwen en vrouwen die hun baby de borst geven hebben volgens het Arbobesluit recht op extra bescherming

  • Onverminderd artikel 4:5 van de Arbeidstijdenwet, organiseert de werkgever de arbeid van een zwangere werknemer en een werknemer tijdens de lactatie zodanig, richt de arbeidsplaats zodanig in, past een zodanige productie- en werkmethode toe en laat zodanige arbeidsmiddelen gebruiken, dat de arbeid voor die werknemer geen gevaren met zich kan brengen voor haar veiligheid en gezondheid en geen terugslag kan veroorzaken op de zwangerschap of lactatie.
  • Indien nakoming van het eerste lid redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt door een tijdelijke aanpassing van de arbeid of door een tijdelijke aanpassing van de arbeids- en rusttijden voorkomen dat gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de zwangere werknemer en de werknemer tijdens de lactatie wordt veroorzaakt, en wordt voorkomen dat een terugslag kan worden veroorzaakt op de zwangerschap of lactatie.
  • Indien nakoming van het tweede lid redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt aan de zwangere werknemer en de werknemer tijdens de lactatie tijdelijk andere arbeid gegeven.
  • Indien nakoming van het derde lid redelijkerwijs niet mogelijk is, worden de zwangere werknemer en de werknemer tijdens de lactatie tijdelijk vrijgesteld van het verrichten van arbeid.

Lees ook

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden