Privacy Statement Algemeen

Privacy Statement StefanKleintjes

StefanKleintjes, gevestigd te Bedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

StefanKleintjes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat de website onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

StefanKleintjes verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

Gezondheid: Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze dienst via Kleintjesconsult | LactatiekundigeGroningenBedum en DiëtistGroningenBedum heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kleintjesconsult.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gezondheid: Genetische gegevens

Wij verzamelen geen gegevens zoals BSN of gegevens van partner(s).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

StefanKleintjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen bij je af te leveren
 • Om gezondheidsdiensten te kunnen verlenen die op jou en of je kinderen betrekking hebben
 • StefanKleintjes analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • StefanKleintjes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

StefanKleintjes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StefanKleintjes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

StefanKleintjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen Persoonsgegevens
Categorie Doel & Belang Bewaartermijn Grondslag
Persoonsgegevens zoals naam, adres, email Afleveren van goederen, leveren van gezondheidsdiensten, dan wel kunnen uitvoeren van de (koop)overeenkomst 15 jaar vanaf beëindiging van de overeenkomst / behandeling Wettelijke verplichting
Bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid, biografische Leveren van gezondheidsdiensten 15 jaar vanaf beëindiging van de overeenkomst / behandeling Wettelijke verplichting
Factuurgegevens Opstellen, verwerken en versturen van de factuur 7 jaar vanaf datum factuur Wettelijke verplichting
Cookies Commercieel belang 2 jaar vanaf datum bezoek Toestemming

Delen van persoonsgegevens met derden

StefanKleintjes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. StefanKleintjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van Persoonsgegevens
Organisatie Doel & Belang Gegevens  
Muze Leveren van gezondheidsdiensten Naam, geboortedatum en groeigegevens  
Boekhouder Voeren van boekhouding Betaalgegevens  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

StefanKleintjes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. StefanKleintjes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

We gebruiken, vanuit de website van Kenniscentrum Borstvoeding, cookies om advertenties te personaliseren en om ons website-verkeer te analyseren. Ook delen we data-analyse en informatie over je advertentiegebruik met Google. Bij jouw eerste bezoek aan onze website, www.borstvoeding.com, hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Toestemming voor het plaatsen daarvan geef je dus al dan niet bij het bezoeken van de website.

Zie voor een toelichting en meer instellingen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door StefanKleintjes en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kleintjesconsult.com.
Voor het inzien, corrigeren, verwijderen, overdragen en/of andere aanpassingen kan een vergoeding gevraagd worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dit zal vooral het geval zijn wanneer ‘derden’ dit werk moeten uitvoeren omdat dit buiten de vaardigheden van de medewerkers van StefanKleintjes valt. Hier is met name sprake van wanneer inzien, corrigeren, verwijderen, overdragen en/of andere aanpassingen gedaan moeten worden in de databank en of CMS van de Groeicurve-Online. Kosten dienen vooraf te moeten worden voldaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het schriftelijk verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

StefanKleintjes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StefanKleintjes hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. StefanKleintjes heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Iedere persoon die bij StefanKleintjes toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval StefanKleintjes gebruik maakt van de diensten van derden, zal StefanKleintjes in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@kleintjesconsult.com.

Contactgegevens

Oude Dijk 2 9781 BL Bedum
StefanKleintjes
Stefan Kleintjes is de Functionaris Gegevensbescherming van StefanKleintjes. Hij is te bereiken via de mail.

Copyright

© StefanKleintjes | StefanKleintjes | Op dit artikel rust copyright

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden